Bezpieczeństwo produktu

Z naszymi klientami mamy wspólny cel: wysokiej jakości, trwały efekt końcowy, który przetrwa próbę czasu.

Kleje, powłoki, detergenty i produkty higieniczne Kiilto można znaleźć w setkach tysięcy gospodarstw domowych, miejsc pracy i innych przestrzeniach zabudowanych. Kiilto jest obecne w codziennej pracy pracowników budowlanych, sprzątających i służby zdrowia i innych…

Inwestujemy w ciągły bezpieczny i przyjazny dla środowiska rozwój produktów w oparciu o zrozumienie działalności biznesowej naszych klientów i aktywny dialog wewnętrzny w Kiilto. Tworzymy bezpieczne środowisko dla naszych pracowników i wszystkich osób pracujących z naszymi produktami.

Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem produktów

Kiilto jest częścią fińskiego przemysłu chemicznego, a bezpieczeństwo jego produktów podlega szczególnej kontroli zainteresowanych stron. Jako firma przemysłowa, Kiilto jest częścią globalnej sieci, dzięki której byliśmy w stanie zbudować własne dobre samopoczucie i społeczeństwo w jego obecnej formie.

Poprawa bezpieczeństwa na rozwijających się rynkach Kiilto to kolejna oznaka odpowiedzialnych produktów i usług. Poprzez własne działania możemy wpływać na bezpieczeństwo produktów przemysłu chemicznego w aspektach, w których bezpieczeństwo produktów może ulec poprawie.

Przygotowanie się na zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa to proaktywne podejście do odpowiedzialności społecznej, które przynosi korzyści przede wszystkim naszym pracownikom i mieszkańcom blisko naszej działalności. Taka odpowiedzialność obejmuje zapewnienie dobrego samopoczucia w ramach naszej działalności biznesowej i wokół niej. Zapewniamy to poprzez szeroką gamę rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa, instrukcji, szkoleń i ćwiczeń oraz poprzez zobowiązanie całego personelu do myślenia o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo chemiczne

Bezpieczeństwo chemiczne to ważna sprawa, która dotyczy wszystkich. Uważnie śledzimy zmiany legislacyjne i staramy się być zaangażowani w zapewnienie bezpieczniejszej i bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości dla przemysłu chemicznego.

Wiele kwestii wchodzi w zakres bezpieczeństwa chemicznego w Kiilto. Na przykład obejmuje bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami i wodą myjącą w produkcji, bezpieczny załadunek i pakowanie chemikaliów. Nasze wysiłki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego zapewniają, że nasi użytkownicy otrzymują bezpieczne produkty, których symbole ostrzegawcze i karty charakterystyki są zgodne z najnowszymi przepisami.

Zapewniamy również naszym klientom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa produktów, takie jak wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania izocyjanianów. Prosimy o kontakt z naszym działem bezpieczeństwa produktów w sprawach związanych z bezpieczeństwem chemicznym, e-mail: productsafety(at)kiilto.com.

Polityki i zobowiązania stanowiące podstawę odpowiedzialności za środowisko i bezpieczeństwo produktów

Kiilto kieruje się przepisami dotyczącymi chemikaliów. Zarówno Kiilto Group, jak i KiiltoClean Group są na bieżąco z przepisami dotyczącymi chemikaliów, takimi jak kwestie zezwoleń i możliwe zakazy. Wyprzedzanie gry jest ważne dla zapewnienia, że produkty i ich oznaczenia oraz bezpieczeństwo użytkownika są aktualne.

Kluczowe narzędzia legislacyjne dla sektora chemicznego obejmują dyrektywy UE w sprawie rejestracji, oceny i wydawania pozwoleń na chemikalia, takie jak REACH, CLP i dyrektywa w sprawie produktów biobójczych. Jako producenci i dalsi użytkownicy chemikaliów, Kiilto i KiiltoClean muszą zapewnić, że dostawcy zarejestrowali swoje składniki we wspólnym europejskim rejestrze prowadzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów. Rejestracja obejmuje ocenę niebezpiecznych właściwości substancji i ryzyka związanego z ich stosowaniem, a także etykietowanie substancji informacjami na temat ich bezpiecznego stosowania. Nasze certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 13485 dla urządzeń medycznych obejmują rozwój produktu, produkcję, marketing, dystrybucję, obsługę klienta, przechowywanie i działania związane z materiałami. Wyświetl i wydrukuj certyfikaty tutaj.

Jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania zasad normy odpowiedzialności społecznej ISO 26000 oraz programu Responsible Care, międzynarodowego programu przemysłu chemicznego koncentrującego się na zdrowiu, bezpieczeństwie i efektywności środowiskowej.

Nasze zasady zarządzania środowiskowego są zawarte w naszej polityce operacyjnej. Nasz dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za naszą politykę operacyjną, która została ostatnio poddana przeglądowi w 2019 roku. Polisa obejmuje wszystkie biura Kiilto.

Naszym celem jest ciągłe zwiększanie udziału naszych produktów, które posiadają certyfikaty środowiskowe i bezpieczeństwa. Klasyfikacje przyznawane produktom Kiilto w uznaniu ich bezpieczeństwa środowiskowego obejmują Nordic Ecolabel, oznakowanie CE, klasyfikację M1 i LEED.

Mechanizmy składania skarg i informowanie o nieprawidłowościach

Kluczowe narzędzia Kiilto do monitorowania odpowiedzialności za środowisko obejmują raportowanie odchyleń. Każdy pracownik Kiilto lub ktokolwiek w łańcuchu dostaw firmy może zgłosić incydent, który ma wpływ na środowisko. Każdy zgłoszony incydent jest obsługiwany przez wewnętrzny zespół ekspertów, który identyfikuje wymagane monitorowanie i środki.

Wraz ze swoimi pracownikami Kiilto wykorzystuje obserwacje jakości, środowiska i bezpieczeństwa (obserwacje QES) do identyfikacji możliwych niedociągnięć i potrzeb rozwojowych w swojej działalności. Celem jest, aby każdy pracownik Kiilto wykonał co najmniej jedną obserwację rocznie. Nagrody przyznawane są za najlepsze obserwacje.

Symbole ostrzegawcze

Aby poinformować użytkowników o możliwych zagrożeniach, producenci produktów używają symboli ostrzegawczych, które są zgodne z dyrektywą CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) 1272/2008 i obowiązują w całej Europie. Takie symbole są pokazane w kolorze czarnym na białym tle wewnątrz czerwonego diamentu. Celem jest, aby ten sam system znakowania i klasyfikacji GHS (Global Harmonised System) był stosowany na całym świecie.

GHS01 Materiały wybuchowe
Chermikalia i przedmioty mogąc wybuchać.
GHS02 Materiały łatwopalne
Łatwopalne płyny, pary, gazy, aerozole i ciała stałe
GHS03 Utleniacze
Chemikalia, które powodują spalanie innego materiału lub przyspieszają reakcję.
GHS05 Substancje żrące
Chemikalia, które powodują uszkodzenie skóry i/lub korozję metalu oraz powodują poważne uszkodzenie oczu.
GHS07 Mniejsze ogólnoustrojowe zagrożenia zdrowia
Substancje chemiczne powodujące podrażnienie oczu i skóry, reakcje alergiczne, reakcje skórne, podrażnienie dróg oddechowych, ostrą toksyczność, senność lub zawroty głowy.
GHS04 Gazy sprężone
Gazy przechowywane w pojemniku pod ciśnieniem (co najmniej 2 bary).
GHS06 Toksyczność ostra
Substancje chemiczne, które są natychmiast toksyczne w przypadku wdychania, spożycia i/lub kontaktu ze skórą.
GHS09 Zagrożenia środowiskowe
Chemikalia niebezpieczne dla środowiska.
GHS08 Zagrożenia ogólnoustrojowe dla zdrowia
Substancje chemiczne o długotrwałych skutkach, takich jak nowotwory, uszkodzenia układu rozrodczego, osłabienie płodności lub uszkodzenie płodu. Te chemikalia mogą również powodować reakcje alergiczne podczas wdychania lub zagrożenie aspiracją.

Więcej informacji na temat symboli ostrzegawczych:

www.tukes/fi/pl

http://www.kemikaalineuvonta.fi/en