O Nas / Odpowiedzialność /

Odpowiedzialność finansowa

‎Tworzymy dobrobyt

‎Kiilto wprowadza na rynek nowe produkty i usługi stale poszerzając swoją branżową wiedzę. Tworząc nowe lepsze produkty możemy wykorzystać nowe finanse na kolejne nowe inwestycje w rozwój produktów. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska w przemyśle chemicznym.‎

Kiilto intensywnie inwestuje w rozwój wiedzy i zarządzania oraz w kulturę eksperymentalną. Zaangażowanie pracowników w innowacje stworzyło nowe perspektywy dla naszej działalności w nadchodzących latach. W 2017 roku sfinalizowaliśmy prace nad kamieniami węgielnymi naszej kultury korporacyjnej, zapewniając naszym działaniom jeszcze silniejszą bazę wartości.‎

Odkrywając siebie na nowo, spełniamy naszą obietnicę, że Klient jest królem. Rozwijamy związane z tym projekty jako odpowiedzialny, międzynarodowy podmiot.‎

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialności Kiilto zidentyfikowała następujące kluczowe tematy w naszej ocenie istotnych działań. Powiązane środki praktyczne opisano w sekcjach poniżej każdego tematu.‎

Tematy odpowiedzialności finansowej

Rozwój i wzrost biznesu

 • ‎Zarządzanie łańcuchem wartości‎
 • ‎Rozwój wiedzy branżowej‎
 • ‎Nowe produkty i usługi‎

‎Produkcja wspólnej wartości

 • ‎Strumień finansowy firmy‎
 • ‎Obywatelstwo korporacyjne‎
 • ‎Ślad podatkowy na rynkach rozwijających się‎

Etyczny biznes

 • ‎Rozwój działań zakupowych i sprzedażowych‎
 • ‎Działania antykorupcyjne‎

Zarządzanie odpowiedzialnością finansową

Zarządzanie łańcuchem wartości ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji Kiilto. Kiilto zwiększa stabilność gospodarczą w swoim łańcuchu wartości, tworząc dobre relacje biznesowe i dzieląc się kapitałem intelektualnym.‎

Kiilto jest przedsiębiorstwem korporacyjnym, którego ślad jest widoczny w postaci dobrego zarządzania i dobrych praktyk. Niektóre regiony, w których działa Kiilto, nie osiągnęły pod tym względem tego samego poziomu jak Finlandia. Jednak ślad podatkowy Kiilto w krajach rozwijających się jest stabilny i pozytywnie wyróżnia się na tle głównego nurtu. Kiilto tworzy podstawy dla stabilności finansowej, promując etycznie zrównoważone praktyki w całym łańcuchu wartości. Przestępczości i nadużyciom zapobiega się poprzez rozwój działań zakupowych i sprzedażowych oraz poprzez działania antykorupcyjne. Takie środki sprzyjają powstawaniu bardziej równych społeczeństw.‎

System premiowy sprzyja rozwojowi operacyjnemu

Personel Kiilto odgrywa ważną rolę w osiąganiu wyników. Mają one decydujący wpływ na efektywność operacyjną, umiejętności zawodowe, a tym samym wyniki finansowe Kiilto. Jeśli pracownicy Kiilto pomogą osiągnąć wynik przekraczający minimalne cele, premia jest dzielona między nich. Celem jest zorientowana na cel, sprawiedliwa podstawa zarządzania firmą, przy jednoczesnym motywowaniu wszystkich pracowników do osiągania wyników i zwiększania osobistych zarobków.‎

Zwalczanie korupcji w międzynarodowym biznesie

Według Transparency International korupcja jest bardzo rozpowszechniona w krajach zaznaczonych na mapie na czerwono i pomarańczowo. Osiem spółek zależnych Kiilto Family Group znajduje się w tych krajach. Jak kontrolujemy korupcję w naszych działaniach?‎

Odpowiedzialność jest częścią codziennej działalności i zarządzania w Kiilto i jest osadzona w jej kulturze operacyjnej. Nalegamy, aby każdy pracownik Kiilto działał odpowiedzialnie w swojej pracy i promował dobre samopoczucie zarówno środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie tolerujemy korupcji w żadnej formie.‎

Nasza kontrola korupcji opiera się na wyżej wymienionych, publicznie deklarowanych wartościach. Oprócz tego, że jest to kwestia wartości i postawy, odpowiedzialność polega na doświadczeniu. Pracownicy, którzy czują, że ich firma działa odpowiedzialnie wobec nich i swoich interesariuszy, będą internalizować odpowiedzialność we własnych działaniach.‎

Praktyki antykorupcyjne

Działania antykorupcyjne rozpoczynają się od momentu zatrudniania nowych pracowników. Wyjaśniamy, że nie akceptujemy korupcji w żadnej formie i że jeśli zauważymy, że pracownik używa lub przyjmuje łapówki, zakończymy jego zatrudnienie. Na przykład w Rosji zasady etyczne stanowią część oficjalnych zasad firmy, pod którymi podpisuje się każdy pracownik. Ponadto poważnie traktujemy podejrzenie przypadku przekupstwa i dokładnie je badamy. Samo dochodzenie wysyła jasny komunikat za pośrednictwem organizacji, nawet jeśli nie ujawniono żadnych dowodów na nadużycia.‎

‎Spółka matka monitoruje funkcję zakupową trzech fabryk w Rosji, upewniając się, że praktyki korupcyjne nie mają miejsca i wykorzystując synergie zakupowe na niższych szczeblach grupy.‎

Klauzula antykorupcyjna Międzynarodowej Izby Handlowej została dodana do ogólnych warunków sprzedaży lub modeli umów w Kiilto i jej spółkach zależnych w 2015 roku. ‎‎Wytyczne etyki‎‎ zostały wprowadzone w fińskiej funkcji zakupowej w 2017 roku. Wytyczne jasno wskazują, że sama konkurencyjna cena nie wystarczy – działania firmy muszą być odpowiedzialne.‎

Są kraje, w których korupcja jest zjawiskiem powszechnym, jednak nie jest to opcja w Kiilto. Nasza prawie stuletnia firma rodzinna ma długą perspektywę: sukces nie jest mierzony przede wszystkim bieżącą działalnością, ale stopniem, w jakim możemy budować trwały sukces. Nasza wizja wybiega w przyszłość do 2080 roku. Naszym celem jest bycie obywatelami korporacyjnymi, którzy traktują nasze sprawy tak, jak powinny być traktowane. Wierzymy, że społeczeństwo będzie się rozwijać i funkcjonować, jeśli każdy będzie postępował etycznie.‎

‎Polityka i zobowiązania leżące u podstaw odpowiedzialności finansowej‎

Nasze odpowiedzialne podejście do biznesu opiera się na przepisach i innych przepisach regulujących każdą funkcję, a także układach zbiorowych i praktykach etycznych. W krajach WNP i na Ukrainie nasze zasady etyczne są określone bardziej szczegółowo w naszych tak zwanych wytycznych dotyczących Białej Księgi.‎

Korzystamy również z Klauzuli Antykorupcyjnej Międzynarodowej Izby Handlowej, dystrybuując ją do wszystkich pracowników i np. partnerów przy zawieraniu z nimi umów.‎

W 2017 roku opracowano Kodeks Postępowania obejmujący całą firmę. Kodeks zawiera etyczne wytyczne dotyczące działalności gospodarczej firmy, jej dostawców i podwykonawców.‎

Mechanizmy składania skarg i informowanie o nieprawidłowościach

Kwestie odpowiedzialności finansowej są zwracane na uwagę firmy w trakcie codziennego zarządzania. Biała Księga zawiera zalecenia, które pracownicy powinni podjąć, jeśli na przykład zaobserwują podejrzane przypadki korupcji. Obserwacje związane z odpowiedzialnością finansową są również zbierane w corocznych ankietach pracowniczych.‎

‎Polityka operacyjna Kiilto‎

‎Kiilto to fińska, rodzinna firma, która produkuje produkty przemysłu chemicznego i działa w Finlandii i na rynkach międzynarodowych. Wspólnie z naszymi klientami budujemy zrównoważoną przyszłość i tworzymy dobrostan. Działamy w branży budowlanej, przemysłowej i higieny profesjonalnej, a także na rynkach konsumenckich. Naszym celem jest oferowanie wysokiej jakości, trwałych i odpowiedzialnie produkowanych rozwiązań, często we współpracy z naszymi klientami. „The Customer is King” – Klient jest królem. Zrozumienie potrzeb naszych klientów, przekraczanie oczekiwań i tworzenie wspaniałego doświadczenia klienta to dla nas kluczowe kwestie. Angażujemy się w ciągły dialog z naszymi klientami w celu rozwoju naszej działalności. ‎

‎Wiedza i sztuka – partnerzy w różnych dziedzinach‎

‎Kiilto zapewnia stabilność ekonomiczną otaczającemu je społeczeństwu, zarówno lokalnie, jak i daleko. Współpracuje z zainteresowanymi stronami w celu tworzenia wspólnych praktyk, które są korzystne dla obu stron.‎

‎Długoterminowe partnerstwo Kiilto:‎

 • VTT
 • Business Finland
 • Finnish Institute of Occupational Health
 • Åbo Akademi University
 • Tampere University
 • Tampere Vocational College Tredu
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Academy of Fine Arts in Helsinki
 • local schools (Sääksjärvi School and Lempäälä upper-secondary school, Finland)