Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ

POD ADRESEM

http://www.kiilto.pl

„Kiilto – Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony internetowej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.

Równocześnie podkreślenia wymaga, iż wszystkie spółki z grupy Kiilto Family zobowiązują się do ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz dobrymi praktykami w zakresie przetwarzania danych.

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

1. „Kiilto – Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – Administrator Danych Osobowych, zwany dalej ADO.

2. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który korzysta z usług lub zakupuje produkty oferowane przez ADO.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług jest „Kiilto – Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109469, posiadająca nadane numery NIP: 5261723823, REGON: 012360048.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: privacy@kiilto.com.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla naszych klientów, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

3.1. Usługi niewymagające założenia Konta

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak:

a. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi,

b. wyświetlanie reklam.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych podstron, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.2. Realizacja umowy lub zamówienia

Zakres danych: W celu sprzedaży produktów i usług Klientowi, dostawy produktów i usług Klientowi, obsługi Klienta w związku ze sprzedanymi produktami lub usługami, przetwarzamy dane osobowe takie jak firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy, imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania Konsumenta, numer telefonu Klienta, adres e-mail Klienta. Dane gromadzone w związku z zawarciem umowy pomiędzy stronami są wykorzystywane również do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta.

Podstawa prawna: Zawarta pomiędzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.3. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony www, ułatwienie korzystania ze strony www, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony www oraz optymalizacja funkcjonowania strony www

Zakres danych: W tych celach możemy przetwarzać niektóre dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie www, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.4. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia, takie jak: firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy, imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania Konsumenta, numer telefonu Klienta, adres e-mail Klienta, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: Zawarta pomiędzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3.5. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia, takie jak: firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy, imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania Konsumenta, numer telefonu Klienta, adres e-mail Klienta, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.

3.6. Badanie satysfakcji Klienta

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. 

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. 

4. Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy zapisaniu do listy newsletter oraz rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na głównych stronach oraz ich podstronach, daty wizyty, dane dotyczące korzystania z określonych funkcjonalności na stronie www, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową.

Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów: Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:

a. wyrazili Państwo chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres e-mail, a zatem uznaliśmy, że mogą Państwo rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać tego rodzaju komunikaty,

b. szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie wiadomości e-mail z poziomu ustawień przeglądarki lub za pośrednictwem kontaktu na adres e-mail: privacy@kiilto.com.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. W niezbędnych przypadkach, w celu realizacji umowy, korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w imieniu ADO. Aby chronić prywatność, wymagamy od wszystkich naszych usługodawców zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony wszystkich danych osobowych, jakie im udostępniamy. Strony trzecie mają również obowiązek przestrzegać wszystkich umów dotyczących przetwarzania danych oraz stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.

5.1. Dostawcy usług

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy sprzedaży naszych produktów i usług Klientowi. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajduje się w witrynie http://www.kiilto.pl. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Podmioty przetwarzające: Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas w szczególności usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności strony www.

Administratorzy: Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja: Nasi dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium EOG. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji, wymagającej przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, to ADO dołoży najwyższych starań, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikać winny w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

5.2. Organy państwowe

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

5.3 Grupa Kiilto Family

Grupa Kiilto Family, w niezbędnych przypadkach, może również udostępniać i przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Kiilto Family.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres od momentu wyrażenia zgody do momentu jej wycofania oraz przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych. Po wycofaniu zgód dane zostaną zanonimizowane, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora.

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach użytkowników plików cookies.

Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy na stronie www przetwarzane są w zakresie realizacji danego zapytania i są usuwane po zakończeniu realizacji zapytania, jeśli zapytanie nie wymaga dalszego przetwarzania.

Dane osobowe zbierane za pomocą funkcjonalności newslettera na stronie www, są przechowywane i przetwarzane tylko w zakresie realizacji funkcjonalności newslettera i w każdym momencie użytkownik, może wystąpić z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych w tym zakresie (usunięcie z listy adresowej newslettera), w sposób analogiczny w jaki został do niego zapisany na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: privacy@kiilto.com.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@kiilto.com.

7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie wypełnienia formularza kontaktowego lub listy newslettera, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na stronie www. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze strony www, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:

a. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

b. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

d. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy, imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania Konsumenta, numer telefonu Klienta, adres e-mail Klienta, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:

a. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;

c. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.

7.5. Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

7.6. Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

7.7. Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

7.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

7.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Grupa Kiilto Family skutecznie chroni posiadane przez siebie dane osobowe za pomocą wytycznych, metod i środków ostrożności ograniczających dostęp podmiotów trzecich do danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp naszych pracowników i usługodawców do danych osobowych, bowiem stosowny dostęp do danych osobowych otrzymują wyłącznie osoby wymagające tego dostępu w ramach wykonywanych obowiązków.

Nadto serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania danych w formularzach osadzonych na stronie www, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników oraz znacząco utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron www w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka, to znaczy czas jego istnienia, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

ADO może wykorzystywać pliki cookie trwale przechowywane na komputerze (stałe pliki cookie) oraz pliki cookie usuwane po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie pozwalają gromadzić dane, np. dane komputera, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Takie dane zazwyczaj obejmują informacje, które nie mogą posłużyć do identyfikacji danych konkretnego użytkownika. Jeśli jednak posiadamy Państwa dane osobowe, to informacje gromadzone za pomocą plików cookie mogą zostać powiązane z takimi danymi osobowymi. Dane gromadzone za pomocą plików cookie mogą być użyte do celów związanych ze statystyką i analizą, w tym do prowadzenia statystyk użytkowania witryny, prowadzenia badań zmierzających do poprawy jakości korzystania z witryny i/lub innych produktów oraz usług grupy Kiilto Family, do ustalenia, które treści witryny są najpopularniejsze, do optymalizacji witryny i dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Nasza witryna korzysta z elementów stron trzecich umożliwiających np. użycie funkcji udostępniania treści w mediach społecznościowych i przeprowadzanie naszych ankiet. W niektórych przypadkach takie elementy stron trzecich mogą zapisywać pliki cookie na komputerze i korzystać z technologii monitorowania w celu personalizacji użytkowania lub wyświetlania ukierunkowanych reklam.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony www.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

10. Co należy wiedzieć przed kliknięciem łączy do witryn innych podmiotów?

Ta witryna może zawierać łącza do witryn innych podmiotów. Należy pamiętać, że ADO i grupa Kiilto Family nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych bądź treści w innych witrynach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony http://www.kiilto.pl. Odwiedzając inne witryny należy zapoznać się z Polityką Prywatności umieszczoną w danej witrynie.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie http://www.kiilto.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja Marzec 2022.