Raport zrównoważonego rozwoju

Kiilto i zrównoważony rozwój firmy

Istotą naszej działalności jest tworzenie rozwiązań spełniających potrzeby klientów, mających na celu bycie najlepszym partnerem w branży i pierwszym wyborem dla klientów, a także liderem środowiskowym w naszej dziedzinie. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas wspieranie dobrego środowiska pracy, dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa, wiedzy na najwyższym poziomie i etycznych sposobów działania. Angażuje się w przyszłość i generuje wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron. Wiąże się to z długoterminowym podejściem, kreatywnością oraz zrównoważonym zarządzaniem produktem i operacjami. Oprócz własnej działalności i bliskich grup interesariuszy, efekty widać w rozwoju całej branży..

Zrównoważony rozwój biznesu jest integralnym elementem ogólnej jakości, opartym na naszym celu, jakim jest generowanie odpowiedzialnych rozwiązań dla naszych interesariuszy. Zrównoważony rozwój wiąże się również z dążeniem do przekroczenia wymogów prawnych, bycia pionierem, dawania przykładu i angażowania się w partnerstwa dla wspólnego dobra.

Kliknij nagłówek, aby otworzyć i przeczytać więcej::

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy

Zarządzanie strategiczne jest naszym kluczowym procesem biznesowym. Kieruje opracowywaniem naszej strategii i wszystkich naszych procesów w celu spełnienia naszych strategicznych i ogólnych celów jakościowych oraz oczekiwań interesariuszy.

Procesy biznesowe i opracowywanie strategii są integralną częścią zrównoważonego rozwoju firmy. Proces strategiczny składa się z ciągłej pracy rozciągającej się na wszystkie działania. Nasz proces strategiczny jest prowadzony na wyższym szczeblu przez grupę zarządzającą, która spotyka się raz w miesiącu.

Ponadto grupa zarządzająca angażuje się w oceny operacyjne w ramach regularnych przeglądów procesów oraz przeglądów jakości zarządzania, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Ocenia również wdrożone rozwiązania i angażuje się w działania rozwojowe w oparciu o raportowane informacje.

Kluczowe aspekty zarządzania ryzykiem obejmują ocenę ryzyka szkód związanych z aktywami, zakłóceniami operacyjnymi oraz odpowiedzialnością operacyjną i produktową. Ochrona przed takim ryzykiem opiera się na polisach ubezpieczeniowych oraz predykcyjnej ocenie ryzyka i środkach zarządzania zapewnianych przez certyfikowany system jakości.

Aspekty środowiskowe w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem

Aspekty środowiskowe odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji strategicznych. Złożyliśmy Obietnicę dla Środowiska, która jest podzielona na cztery obszary obejmujące wszystkie nasze działania. Wszystkie obszary mają międzynarodową grupę projektową, która ocenia i rozwija działania, inwestycje, projekty i inicjatywy ukierunkowane na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych. Grupy projektowe składają sprawozdania grupie sterującej co najmniej raz na kwartał.

 

Proces zarządzania i ocena ryzyka

Grupy zarządzające kierują i monitorują działania organizacyjne na poziomie wykonawczym, a także monitorują osiąganie celów strategicznych i spełnianie oczekiwań interesariuszy. Te grupy zarządzające podlegają zarządom swoich spółek. Metody zarządzania są oceniane i rozwijane za pomocą narzędzi takich jak ankiety pracownicze, audyty i samooceny.

 

Kiilto Management

Ocena ryzyka jako część procesu zarządzania

Każdego roku oceniamy nasze ryzyko biznesowe, opracowując nasze strategie biznesowe i budżety oraz dokonując przeglądu naszych wewnętrznych eksperckich grup roboczych. Zarządy spółek grupy kapitałowej oceniają ryzyko i zarządzanie nimi przy sporządzaniu sprawozdania rocznego.

Standardy

Używamy opartych na standardach systemów jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa oraz programów odpowiedzialności korporacyjnej, aby monitorować nasz sukces w tym zakresie. Ogólna jakość i wszystkie powiązane elementy są podsumowane w rocznych strategiach, celach i programie działania każdej jednostki biznesowej i działu. Kluczową ideą jest ogólna poprawa w oparciu o wspólne wartości. Aktywnie angażujemy się w działania rozwojowe w naszym sektorze, przewidując nadchodzące zmiany w ustawodawstwie i regulacjach oraz uczestnicząc we współpracy między ekspertami a organami urzędowymi.

Systemy zarządzania

 

Kiilto Finland: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485

Kiilto Denmark: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716, ISO 13485

Kiilto Sweden: ISO 14001

Kiilto Russia: ISO 9001

Proces zarządzania i główne priorytety

Kiilto to rozwijająca się, działająca na arenie międzynarodowej fińska firma rodzinna. Opracowujemy, produkujemy, dystrybuujemy i sprzedajemy produkty, rozwiązania i usługi przemysłu chemicznego. Działamy w czterech obszarach biznesowych: budownictwo, kleje przemysłowe i ognioodporne, higiena profesjonalna oraz dobra konsumpcyjne.

Nasze działania opierają się na kluczowych zasadach przywództwa środowiskowego, bliskości i zaangażowania w przyszłość. Naszym wspólnym celem jest tworzenie jak najlepszych doświadczeń klientów oraz wysokiej jakości, zrównoważonych i odpowiedzialnie produkowanych rozwiązań. Angażujemy się w ciągły dialog z naszymi interesariuszami w celu rozwoju naszej działalności.

Zobowiązujemy się do przewidywania, zapobiegania i ograniczania ryzyka stwarzanego przez naszą działalność, produkty i usługi. Przestrzegamy wszystkich wymogów ustawowych, oficjalnych przepisów i wytycznych. Jesteśmy zaangażowani w utrzymanie i rozwój naszego systemu operacyjnego, aby był skuteczny i wydajny. Kiilto wyznacza, monitoruje i wdraża roczne cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia działalności.

Pracownicy Kiilto to profesjonaliści, którzy działają zgodnie ze swoją odpowiedzialnością za jakość, bezpieczeństwo, społeczeństwo i ochronę środowiska. Wymagamy, aby nasi dostawcy i inni partnerzy przestrzegali tych samych zasad.

Wszyscy pracownicy Kiilto rozumieją swoje obowiązki i cele, są odpowiedzialni za jakość swojej pracy i przyczyniają się do rozwoju operacyjnego.

Kierownictwo Kiilto i cały personel są zaangażowani w ciągłe doskonalenie działalności firmy i zapewnianie warunków do osiągnięcia celów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w Kiilto oraz zobowiązań firmy do programów definiujących taki zrównoważony rozwój, zobacz opis każdego tematu zrównoważonego rozwoju: zrównoważeny rozwój środowiskowy, zrównoważony rozwój społeczny i zrównoważony rozwój finansowy.

Oprócz wymienionych tematów, bezpieczeństwo produktów odgrywa ważną rolę w naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. O bezpieczeństwie produktów informujemy tutaj osobno.

Nasze istotne tematy

Zdefiniowaliśmy nasze kluczowe tematy materiałowe w procesie odpowiedzialności korporacyjnej zakończonym w 2018 roku. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele działu sprzedaży, marketingu, administracji HR, administracji finansowej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Jego praca opierała się na ramach Standardów GRI. Perspektywa interesariuszy została oparta na wiedzy fachowej personelu pracującego przy interfejsie klienta. Wiąże się to z naszą pierwszą oceną istotności opartą na ramach standardów. Ocena różni się od analiz istotności zawartych w poprzednich sprawozdaniach, w szczególności pod względem oceny skutków. Spółki Grupy Kiilto Oy, KiiltoClean Oy i Kiilto Family Oy są zaangażowane w definiowanie istotnych tematów: zakres prezentowanych tematów materiałowych jest ograniczony przez działalność biznesową spółek i reprezentuje kluczowe skutki finansowe, społeczne i środowiskowe grupy.

W rezultacie zrównoważony rozwój korporacyjny w Kiilto jest podzielony na trzy kluczowe obszary, w następującej kolejności pod względem ich wpływu na interesariuszy: zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i finansowy. Raport obejmuje lata 2018, 2019 i 2020 i w przeciwieństwie do wcześniejszych raportów, obecnie obejmuje dane również z międzynarodowych firm Kiilto. W kluczowych danych dotyczących zrównoważenia środowiskowego nie uwzględniono intermedius i Kiiltoplast Oy.

Działania interesariuszy

Angażujemy się w systematyczny i ciągły dialog z naszymi interesariuszami za pośrednictwem różnych kanałów. W ten sposób możemy rozwijać nasze produkty, nasze usługi i inne funkcje, aby jak najlepiej dopasować je do naszych interesariuszy. Ponadto oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać odpowiedzialnych praktyk. Z drugiej strony dialog daje zainteresowanym stronom podstawę do realizacji ich własnych celów w zakresie odpowiedzialności.

Kiilto Stakeholders

Identyfikacja i reagowanie na potrzeby interesariuszy jest kluczowym elementem odpowiedzialności biznesu. Używamy środków takich jak ankiety klientów i konsumentów do zbierania informacji o naszych klientach korporacyjnych i oczekiwaniach konsumentów. Spotkania twarzą w twarz i szkolenia dla klientów są również ważnymi źródłami i kanałami dystrybucji informacji. Używamy szeregu kluczowych wskaźników, takich jak liczba roszczeń i szybkość reakcji na opinie klientów, aby zmierzyć zadowolenie klientów.

 

Coroczne dyskusje rozwojowe są kluczowym narzędziem analizy oczekiwań i potrzeb pracowników. Ponadto korzystamy z ankiet pracowniczych w celu oceny samopoczucia pracowników, zdolności do pracy i oczekiwań wobec pracodawcy.

Zdefiniowaliśmy kluczowe wskaźniki dotyczące spełniania oczekiwań interesariuszy i naszych celów interesariuszy. Monitorujemy te wskaźniki podczas pracy i raportowania na powiązane tematy, w przeglądach strategii oraz podczas oceny procesów i zarządzania. Nasze metody kontaktu są opisane w naszych wytycznych dotyczących systemu jakości oraz opisach operacyjnych i procesowych.

Przeczytaj więcej o naszej współpracy z interesariuszami w naszym newsroomie.

Istotne tematy

Odpowiedzialność środowiskowa

Zrównoważony rozwój środowiska Kiilto obejmuje trzy specjalne tematy związane z firmą i jej interesariuszami:

Zrównoważony rozwój produktów i materiałów

 • Wzrost sprzedaży produktów z certyfikatem bezpieczeństwa

Wydajność materiałowa

 • Redukcja odpadów
 • Redukcja emisji
 • Odzysk odpadów
 • Bardziej efektywne zużycie wody
 • Surowce pochodzenia biologicznego
 • Pobudzanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Efektywność energetyczna

 • Zużycie energii
 • Produkcja energii odnawialnej
 • Efektywność energetyczna klientów
 • Logistyka (w tym spotkania z klientami)

Dlaczego są one dla nas tak ważne?

Jako firma przemysłowa, Kiilto jest częścią globalnej sieci, dzięki której byliśmy w stanie zbudować własne dobre samopoczucie i społeczeństwo w jego obecnej formie. Jesteśmy również częścią nadmiaru węgla, który wpływa na przyszłość naszej planety. Poprawiając naszą efektywność energetyczną i materiałową, odgrywamy naszą rolę w walce ze zmianami klimatu i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym i wykorzystujemy surowce pochodzenia biologicznego, aby zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy poprzez zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie odpadów produkcyjnych.

W ramach naszej obietnicy dla środowiska postawiliśmy sobie ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej wszystkich operacji naszej firmy do 2028 roku. Każdego roku ograniczymy również zużycie paliw kopalnych i pierwotnych materiałów opakowaniowych oraz zużyjemy mniej surowców kopalnych i pierwotnych oraz co roku zmniejszymy ilość odpadów. Oprócz naszych własnych pomiarów i regularnych działań następczych w osiąganiu celów, ustaliliśmy je w szerszych ramach, identyfikując je i łącząc z odpowiednimi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Przeczytaj więcej tutaj.

Kiilto jest częścią przemysłu chemicznego, a bezpieczeństwo jego produktów podlega szczególnej kontroli ze strony zainteresowanych stron. Kleje Kiilto, środki zmniejszające palność, materiały budowlane, detergenty i produkty higieniczne można znaleźć w setkach tysięcy gospodarstw domowych, miejsc pracy i innych środowisk zabudowanych. Kiilto jest silnie obecne w codziennej pracy pracowników budowlanych, sprzątających i służby zdrowia.

Zmniejszając zużycie rozpuszczalników w produkcji i zwiększając sprzedaż naszych produktów sklasyfikowanych w zakresie bezpieczeństwa, poprawiamy bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo klientów w naszym własnym środowisku pracy i obiektach klientów.

Ogólna poprawa bezpieczeństwa na rozwijających się rynkach Kiilto to kolejna oznaka odpowiedzialnych produktów i usług! Poprzez własne działania możemy wpływać na bezpieczeństwo produktów przemysłu chemicznego w okolicznościach, w których bezpieczeństwo produktów może ulec poprawie.

Bezpieczeństwo produktów i monitorowanie jakości są kluczowymi elementami łańcucha dostaw Kiilto. Dobre zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje ścisłą współpracę z klientem i proces rozwoju produktu:

Kiilto Supply chain

Wpływ naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska

Wpływamy na codzienne życie ludzi. Tworząc bezpieczniejsze i czystsze środowisko zbudowane, zapewniamy bezpieczeństwo pacjentów i pracy oraz przyjemne i komfortowe korzystanie z przestrzeni.

Efektywność energetyczna

 • Walczymy ze zmianami klimatycznymi.
 • Zwiększamy ekonomiczną produkcję.

Wydajność materiałowa

 • Walczymy ze zmianami klimatycznymi.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój.
 • Zmniejszamy zużycie nieodnawialnych źródeł naturalnych.

Zrównoważony rozwój produktów i materiałów

 • Poprawiamy bezpieczeństwo pracy (personel, użytkownicy końcowi).
 • Poprawiamy bezpieczeństwo klientów (klientów, użytkowników końcowych).
 • Poprawiamy bezpieczeństwo użytkowników naszych rozwiązań.
 • Poprawiamy bezpieczeństwo produktów na rynkach wschodzących.
 • Budujemy bezpieczniejsze środowisko.

Dowiedz się więcej o naszej odpowiedzialności środowiskowej

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój społeczny obejmuje działalność Kiilto jako pracodawcy. W ramach swojego środowiska społecznego Kiilto ma widoczny wpływ na obszary biznesowe, w których działa. Nasze specjalne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem społecznym to:

Bezpieczne miejsce pracy

 • Zapobieganie wypadkom
 • Poprawa bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Inspirujące środowisko pracy

 • Wsparcie w różnych fazach życia
 • Dobry nadzór
 • Responsywna organizacja
 • Personel wellbeing
 • Przestrzegamy etycznych standardów postępowania i biznesu

Prawa człowieka w łańcuchu wartości

 • Równe środowisko pracy
 • Zapobieganie pracy dzieci

Rozwój kompetencji

 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Rozwój kompetencji klienta
 • Współpraca edukacyjna
 • Odpowiedzialne informacje o produkcie
 • Rozwiązania cyfrowe

Dlaczego są one dla nas tak ważne?

Jako miejsce pracy, Kiilto zapewnia bezpieczne i inspirujące środowisko oraz możliwość ciągłego rozwoju osobistego. Zapobieganie wypadkom przy pracy i poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy pomagają motywować pracowników do osiągania jak najlepszych wyników. Zmotywowani pracownicy to podstawa sukcesu finansowego i wartości dodanej wspólnej dla wszystkich.

Jednym z naszych kulturowych kamieni węgielnych jest to, że każdy Kiiltonian może coś zmienić. Staramy się pozostać otwartą, wspierającą i inspirującą atmosferą, aby stale dialogować z naszym personelem. Mamy zarówno ciągłe procesy, takie jak cahnnel pomysłów, jak i krótsze kampanie, takie jak Kiilto Up, aby promować możliwości personelu, aby mieć wkład w przyszły rozwój biznesu Kiilto. Uważamy, że dając jednostkom możliwość rozwijania swoich pomysłów, produkujemy również innowacyjność, która przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

Opracowujemy nowe rozwiązania w inspirującym otoczeniu; inspiracja opiera się na dobrym zarządzaniu i organizacji, która słucha. Wsparcie we właściwym miejscu i we właściwym czasie usprawnia codzienną pracę każdego Kiiltonian i zapewnia nam sukces w przyszłości. Zwiększamy szanse naszych pracowników na zatrudnienie poprzez rozwój kompetencji i aktywną politykę szkoleniową. Naszym celem jest, aby kariera w Kiilto zapewniła każdemu z naszych pracowników potencjał do odniesienia sukcesu. Przyszli pracownicy Kiilto to studenci. Wsparcie, które zapewniamy we współpracy z ich instytucjami edukacyjnymi, będzie częścią naszej historii sukcesu przez wiele lat.

Bezpieczeństwo naszych klientów i użytkowników budynków stanowi również część zrównoważonego rozwoju społecznego Kiilto. Poprawiamy bezpieczeństwo naszych produktów, prezentując i sprzedając je w sposób odpowiedzialny. Ponadto, rozwijając wiedzę naszych klientów, możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu budynków.

Kiilto stoi również przed wyzwaniami w łańcuchu wartości produktów. Aby zapewnić, że prawa człowieka są wdrażane na wszystkich etapach działalności biznesowej Kiilto, staramy się promować wysokie standardy etyczne i równość w środowisku pracy. W ten sposób tworzymy bardziej sprawiedliwy świat i poprawiamy samopoczucie naszych pracowników.

Wpływ naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego

Bezpieczne miejsce pracy

 • Motywujemy naszych pracowników.
 • Zwiększamy naszą produkcję.
 • Generujemy sukces finansowy.
 • Zapewniamy bezpieczne psychicznie miejsce pracy dla naszych pracowników.

Inspirujące środowisko pracy

 • Zapewniamy sukces naszej działalności.
 • Tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania.
 • Podnosimy wartość naszych pracowników na rynku pracy.
 • Zapewniamy cyfrowe szkolenie w zakresie kodeksu postępowania dla naszych pracowników.

Prawa człowieka w łańcuchu wartości

 • Pomagamy tworzyć sprawiedliwy świat.
 • Poprawiamy samopoczucie naszych pracowników.

Rozwój kompetencji

 • Poprawiamy bezpieczeństwo naszych produktów i usług.
 • Zwiększamy sprzedaż.
 • Zapewniamy ciągłość naszej działalności.
 • Rozwijamy naszą branżę.
 • Pielęgnujemy naszych przyszłych empoloyees.
 • Poprawiamy bezpieczeństwo użytkowników.
 • Poprawiamy bezpieczeństwo pobytu i użytkowania budynków.

Odpowiedzialność finansowa

Każda firma dąży do sukcesu finansowego. Z perspektywy zrównoważonego rozwoju korporacyjnego ważne jest, aby mieć wizję tego, na co wpłynie sukces Kiilto, jaki jest nasz wkład w budowanie bardziej zrównoważonego społeczeństwa w naszych krajach operacyjnych i jak można osiągnąć sukces. Nasze obszary zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem finansowym to:

Rozwój naszej działalności i wzrost

 • Zarządzanie łańcuchem wartości
 • Wzrost kompetencji branżowych
 • Nowe produkty i usługi

Tworzenie wspólnej wartości

 • Pośredni wpływ finansowy
 • Obywatelstwo korporacyjne
 • Ślad podatkowy na rynkach wschodzących

Etyczny biznes

 • Rozwój zakupów i sprzedaży
 • Działania antykorupcyjne

Dlaczego są one dla nas tak ważne?

Aby umożliwić swój przyszły sukces, Kiilto wprowadza nowe produkty i usługi oraz rozwija swoją branżową wiedzę. W ten sposób Kiilto odkrywa na nowo całą branżę i tworzy dobrobyt. Poprawa samopoczucia tworzy pozytywny cykl, umożliwiając inwestycje w rozwój produktów, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska w przemyśle chemicznym.

Zarządzanie łańcuchem wartości ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji Kiilto. Kiilto zwiększa stabilność gospodarczą w swoim łańcuchu wartości, tworząc dobre relacje biznesowe i dzieląc się kapitałem intelektualnym.

Pomiary wspólnej wartości obejmują strumień finansowy Kiilto, tj. bezpośrednią wartość ekonomiczną Kiilto generowaną i dystrybuowaną w otaczającym społeczeństwie.

Kiilto jest obywatelem korporacyjnym, którego śladem jest dobre samopoczucie i etyczne praktyki. Firma ma również stabilny i przejrzysty ślad podatkowy w krajach rozwijających się.

Kiilto tworzy podstawy dla stabilności finansowej, promując etycznie zrównoważone praktyki w całym łańcuchu wartości. Przestępczości i nadużyciom zapobiega się poprzez rozwój działalności zakupowej i sprzedażowej oraz poprzez działania antykorupcyjne, promując powstawanie bardziej równych społeczeństw.

Wpływ działań Kiilto na rzecz zrównoważonego rozwoju finansowego

Rozwój naszej działalności i wzrost

 

 • Zwiększamy stabilność finansową w naszym łańcuchu wartości.
 • Umożliwiamy inwestycje w rozwój produktów.
 • Poprawiamy zrównoważony rozwój naszej działalności.
 • Przekształcamy branżę i wspieramy dobre samopoczucie.

 

Tworzenie wspólnej wartości

 

 • Rozwijamy otaczające nas środowisko.
 • Poprawiamy nasze możliwości obywatelstwa korporacyjnego poprzez środki takie jak edukacja.

 

Etyczny biznes

 

 • Promujemy zrównoważone praktyki w całym naszym łańcuchu wartości.
 • Zapobiegamy przestępczości.

Łańcuch wartości

Strumienie surowców do naszych produktów i opakowań płyną z całego świata, a nasz personel obejmuje dziesiątki narodowości. Przejrzystość łańcucha wartości jest priorytetem dla Kiilto w świetle wydłużających się łańcuchów podwykonawców, międzynarodowej produkcji i koncentracji na zrównoważonym rozwoju. Nasz proces analizy istotności obejmował łańcuch wartości, w którym działamy.

Na poniższym wykresie połączyliśmy nasz łańcuch wartości z naszymi tematami materialnymi. Wymieniliśmy operatorów w naszym łańcuchu wartości, w którym nasze istotne tematy mają silny wpływ:

Dostawcy surowcówDostawcy opakowańLogistyka i klienciUżytkownicy końcowiMieszkańcy i użytkownicy budynkówSpołeczeństwoDziałalność grupowa
Efektywność energetyczna

Rozwój naszej działalności i wzrost

Etyczny biznes
Efektywność materiałowa

Rozwój naszej działalności i wzrost

Etyczny biznes
Efektywność energetyczna

Odpowiedzialność za produkty i usługi

Prawa człowieka w łańcuchu wartości

Rozwój kompetencji

Etyczny biznes
Odpowiedzialność za produkty i usługi

Rozwój kompetencji
Odpowiedzialność za produkty i usługi

Rozwój kompetencji
Tworzenie wspólnej wartości

Etyczny biznes

Odpowiedzialność za produkty i usługi

Prawa człowieka w łańcuchu wartości
Rozwój naszej działalności i wzrost

Tworzenie wspólnej wartości

Etyczny biznes

Bezpieczeństwo i inspirujące miejsce pracy

Rozwój kompetencji

Efektywność energetyczna i materiałowa

Odpowiedzialność za produkty i usługi

Zrównoważony rozwój korporacyjny Kiilto w liczbach