Samopoziomujący, normalnie schnący, pompowalny jastrych cementowy.

Cechy produktu

  • pompowalny
  • wzmocniony włóknami
  • niski poziom alkaliczności

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Express K to samopoziomujący, normalnie schnący, wzmocniony włóknami, pompowalny jastrych cementowy. Nadaje się również do nakładania ręcznego.

Odpowiedni do renowacji i prac budowlanych w domach, biurach i obiektach publicznych. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych. Może być używany do poziomowania oraz wykonywania powierzchni pochyłych wewnątrz budynków. Odpowiednie podłoża obejmują beton, lekki beton i ceramikę/kamień naturalny.

Jastrych Kiilto Express K jest używany do podłóg wiązanych (klejonych) i niezwiązanych (pływających). Produkt można również stosować z ogrzewaniem podłogowym zarówno elektrycznym, jak i wodnym.

Musi być wykończony materiałem powierzchniowym, na przykład wykładziną podłogową, parkietem pływającym lub płytkami ceramicznymi.

Warstwa jastrychu o niskiej zawartości alkaliów chroni powłokę klejącą i winylową przed uszkodzeniami powodowanymi przez wilgoć alkaliczną obecną w betonie. Testy wykazały, że warstwa jastrychu o grubości 5 mm zapewnia efekt ochronny.

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F5 (EN 13813), M1

Czas zachowania właściwości roboczych

Zmieszana masa musi zostać wykorzystana w ciągu 15 minut po zmieszaniu.

Grubość warstwy

3–40 mm*

min. 20 mm jastrychu nad rurami/przewodami ogrzewania podłogowego

* W przypadku cienkich warstw należy wziąć pod uwagę właściwości w zakresie rozprowadzania produktu.

Klasa ogniowa

A1

Kurczenie

<0,03%

Pokrycie

ok. 1,7 kg proszku/m²/mm

Proporcja mieszania

4,75–5,25 l / 25 kg proszku (ilość wody 19–21%)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy w suchym miejscu

Siła wiązania

>1,5 MPa

Temperatura nakładania

10–25°C (masa mieszana)

Trwałość

RWFC 350
(EN 13813)

Typ kleju

Proszek zawierający żywicę, cement i piasek kwarcowy

Warunki robocze

Temperatura podłoża i temperatura w pomieszczeniu 10–25°C.

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton <90% wilgotności względnej

Wytrzymalość na zginanie

F5 (F >5 MPa), EN 13813

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (>20 MPa), EN 13813

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–3 godz.

Zdatność do powlekania

1 dzień / 1 mm (maks. 30 mm (+23°C, wilgotność względna 50%)
2–3 dni /1 mm (>30 mm) (+23°C, wilgotność względna 50%)
Niekorzystne warunki opóźniają proces schnięcia.

W przypadku montażu podłóg należy przestrzegać norm krajowych i instrukcji producenta podłóg.

pH

<11

Sposób użycia

Wiązana konstrukcja podłogi:
Upewnić się, że podłoże jest odpowiednie dla danego produktu, np. wystarczająco mocny beton. Podłoże musi być czyste, suche, równe, wolne od pęknięć, niepowlekane, wolne od smaru, oleju i innych substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność i końcowy rezultat. Usunąć mleczko cementowe i wygładzić nierówności. Gładkie i gęste powierzchnie muszą zostać poddane mechanicznej obróbce ściernej lub zeszlifowane, aby w razie potrzeby zapewniały odpowiednią przyczepność. Udokumentowana wytrzymałość wiązania podłoża musi wynosić co najmniej 1,0 MPa.

Wymagana grubość warstwy:
Beton: 3–40 mm
Lekki beton: 6–20 mm
Ceramika / kamień naturalny: 3–40 mm

Dylatacje w podłożu:
Jeśli wymagane są dylatacje, należy je utworzyć w warstwie jastrychu aż do podłoża. Dylatacje w jastrychu muszą być wykonane w tym samym miejscu co dylatacje w podłożu. Szerokość dylatacji musi wynosić 10 – 15 mm. Możliwe są również rozwiązania alternatywne.

Podłoga pływająca:
Całkowita grubość warstwy musi zawsze wynosić co najmniej 30 mm, a wraz z jastrychem należy zawsze stosować siatkę stalową (śr. 3 mm, 50 × 100 mm) lub siatkę z włókna szklanego. Siatkę wzmacniającą należy układać na zakładkę o szerokości wynoszącej co najmniej 50 mm. Jastrych należy oddzielić od podłoża, np. za pomocą tkaniny filtracyjnej. Większe obszary należy podzielić na mniejsze, rozdzielone sekcje.

Powierzchnia pod materiałem powierzchni pływającej musi być wystarczająco gładka. W razie potrzeby konieczne jest zeszlifowanie lub wygładzenie powierzchni. W przypadku konstrukcji pływających należy zamontować materiały powierzchniowe możliwie jak najszybciej. Jeśli podłoga pozostanie bez okrycia przez dłuższy czas, wypoziomowaną podłogę należy zagruntować podkładem Kiilto 001 rozcieńczonym z wodą (1 część podkładu w stosunku do 3 części wody) następnego dnia po wypoziomowaniu, aby zapobiec pękaniu podłogi i podnoszeniu się krawędzi.

Przygotowanie:
Prawidłowa temperatura ma kluczowe znaczenie dla uzyskania zadowalającego rezultatu. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej +10°C. Przed rozpoczęciem gruntowania należy sprawdzić temperaturę i upewnić się, że jest ona odpowiednia. Wyższa temperatura zwiększa jakość i skraca czas schnięcia. Maksymalna temperatura +25°C.

Gruntowanie:
Podłoże należy zawsze gruntować podkładem Kiilto Primer 001 zgodnie z instrukcjami podanymi w arkuszu danych technicznych. Nałożyć podkład na 1–48 godzin przed wyrównywaniem i pozwolić mu na wyschnięcie przed nałożeniem jastrychu. Nie wolno dopuścić do schnięcia podkładu przez okres dłuższy niż 3 dni, ponieważ pył budowlany i inne zanieczyszczenia mogą przylegać do podkładu i pogarszać przyczepność jastrychu. Uwaga: jeśli podkład jest nakładany na większe obszary za pomocą tzw. pompy podkładowej, należy go zawsze wcierać pędzlem w podłoże.
W przypadku podłoży niechłonnych należy skontaktować się z osobą kontaktową firmy Kiilto (zajmującą się pompowalnym jastrychem).

Mieszanie:
Upewnić się, że jastrych jest jednorodny, spójny, płynny i wolny od grudek. W przypadku nakładania na pochyłościach należy zmniejszyć ilość wody, aby zapewnić odpowiednią konsystencję. Temperatura wody: 5–20°C.

Nakładanie:
Jastrych Kiilto Express K jest pompowany bezpośrednio na podłoże z wózka pompującego w formie pasów. Możliwie jak najszybciej nałożyć nowy pas materiału na poprzedni, aby pasy połączyły się i utworzyły równomierną i gładką warstwę. Upewnić się, że szerokość pasów nie przekracza 10 metrów. Większe obszary należy podzielić na mniejsze sekcje.
Przed nałożeniem jastrychu należy dokładnie sprawdzić, czy odpływy i inne otwory są prawidłowo uszczelnione, aby uniknąć zatykania rur odpływowych i rozlania jastrychu na otaczające powierzchnie.

Rozprowadzać jastrych za pomocą pacy zębatej lub podobnego narzędzia, aby zapewnić możliwie jak najgładszą powierzchnię. W przypadku nakładania kilku warstw jastrychu należy nałożyć podkład pomiędzy każdą warstwą. Pozostawić pierwszą warstwę jastrychu do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed nałożeniem podkładu. Sprawdzić i upewnić się, że powierzchnia jest tak sucha, że podłoże pochłania podkład.

Proporcje mieszania podczas gruntowania nowej warstwy jastrychu:
Zmieszać podkład Kiilto Primer 001 z wodą w proporcjach 3:10 w zależności od warunków schnięcia i chłonności podłoża. Podkład nałożyć dwukrotnie, jeśli zastosowano ponad 7 części wody.

Częściowo utwardzony jastrych można łatwo formować lub przecinać. Jeśli planowane jest poziomowanie, nie wolno czekać zbyt długo.

Schnięcie:
Czas schnięcia jastrychu zależy od wilgotności, grubości warstwy, temperatury konstrukcji i powietrza oraz wilgotności względnej powietrza w danym obszarze. Skuteczna wentylacja przyspiesza schnięcie.

Kiilto Express K to normalnie schnący jastrych, a wartość referencyjna schnięcia wynosi 1 d/mm przy temperaturze 20°C, wilgotności względnej 50% i odpowiedniej wentylacji. Warstwy jastrychu o grubości ponad 30 mm, jednostronne schnięcie, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność opóźniają schnięcie.

Jastrych Kiilto Express K może być stosowany na betonie o wilgotności względnej 90%.
Uwaga: jastrych nie jest odporny na kurczenie ani twardnienie spowodowane schnięciem podłoża.

Przed zamontowaniem materiału powierzchniowego należy zawsze upewnić się, że struktura podłoża jest wystarczająco sucha. Podane czasy schnięcia wymagają suchego podłoża, sprzyjających warunków suszenia (temperatura ok. 20°C, wilgotność względna 50%) i odpowiedniej wentylacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom wilgotności podłoża w przypadku materiałów podłogowych wrażliwych na wilgoć.

Aby zapobiec zbyt szybkiemu wyschnięciu i pękaniu jastrychu, nie należy wystawiać go na działanie przeciągów, wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego w ciągu pierwszych 3 dni od nałożenia.

Przed włączeniem ogrzewania podłogowego należy pozostawić jastrych do wyschnięcia zachowując zasadę co najmniej 1 mm/dzień (wypoziomowanie o grubości maks. 30 mm).

Ustawienie regulowanego systemu wodnego ogrzewania podłogowego, można stopniowo zwiększyć do temperatury roboczej po upływie dwóch tygodni. Zacząć od podniesienia temperatury do 15°C lub do bieżącej temperatury podłoża, jeśli jest wyższa. Następnie temperaturę podłoża można podnosić o 2 stopnie co trzeci dzień. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest znacznie niższa niż temperatura jastrychu, temperatura podłoża musi być podnoszona wolniej.


 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli są dostępne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.