Kestopur G 10
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur G10 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym przeznaczonym do stosowania podczas produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych. Klej spełnia wymogi normy EN 15425 i jest zatwierdzony do stosowania podczas wytwarzania belek laminowanych/ klejonych ze znakiem CE, zgodnie z normą EN 14080.

Cechy produktu

  • Krótki czas prasowania
  • Długi czas otwartego schnięcia
  • Nie zawiera włókien
  • Optymalne pienienie

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur G10 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym utwardzanym wilgocią, przeznaczonym do drewna. Klej został przetestowany przez Instytut MPA (niezależne laboratorium badawcze) Uniwersytetu w Stuttgarcie i spełnia wymagania normy EN 15425:2017 I 70 GP 0,3 (klej typu I), dotyczące drewna świerku, sosny i jodły. Klej nie zawiera włókien, rozpuszczalników ani formaldehydów. Spełnia wymagania normy emisji M1, dotyczące produktów stosowanych w budownictwie. Ten arkusz danych technicznych został sporządzony we współpracy z Instytutem MPA Uniwersytetu w Stuttgarcie.

Zakres zastosowań:
EN 14080:2013 — drewno klejone warstwowo z oznaczeniem CE
EN 16351:2015 — produkcja paneli CLT
EN 15497:2014 — konstrukcyjne lite drewno łączone na wczepy klinowe
Produkcja konstrukcyjnych elementów drewnianych. Klejenie laminowanych belek.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur G 10 220kg/200 l T3961.200
Kestopur G 10 Fluid cont T3961.995
Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm³

Kolory

Jasny, biały po wyschnięciu

Lepkość

15 000 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

maks. 10 min
(zużycie 180 g/m², wilg. drewna 15%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Certyfikaty i atesty

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 typ I

Zużycie

140 – 180 g/m² klejenie mikrowczepowe
140 – 200 g/m² klejenie licowe*
* w optymalnych warunkach naniesienie poniżej 140 g/m² jest dopuszczalne, ale tylko za zgodą Kiilto i jednostki certyfikującej.

Czas prasowania

Minimalny czas prasowania 20 min
(pokrycie ≤ 200 g/m², świerk, wilgotność drewna 12%, prasowanie i utwardzanie w temp. 20°C / wilg. wzgl. 65% oraz regularnie kontrolowana grubość linii wiązania wynosząca maks. 0,1 mm)

Ciśnienie prasowania

0,6–1,0 N/mm

Warunki robocze

Temperatura na hali co najmniej 18°C. Przechowywanie po ściśnięciu przez 2 godziny w temp. 20°C przed przeniesieniem do otwartego obszaru przechowywania.
Wilgotność względna: podczas klejenia 40–75% i po prasowaniu ≥ 30% (zgodnie z normami EN 14080, EN 16351)

Temperatura nakładania

Minimalna temperatura robocza 18°C

Wilgotność powietrza (wzgl.)

Podczas klejenia 40–75% i po prasowaniu ≥ 30% (zgodnie z normami EN 14080, EN 16351)

Wilgotność drewna

9–18%

Trwałość

Gotowość do testów kontroli jakości po upływie 16 godzin.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (+10–20°C). Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp. +20°C wynosi 9 miesiące.

Sposób użycia

Zgodnie z wymienionymi powyżej zharmonizowanymi normami europejskimi (EN) należy przestrzegać zgodności wszystkich parametrów z normami produkcji wyrobów.

Klejone powierzchnie muszą być czyste i wolne od kurzu. Nadaje się do nakładania przy użyciu dyszy i ze wstęgi. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jedno- lub dwustronnie.

Na czas używania kleju Kestopur G 10 należy zakładać rękawice ochronne. Stosować odpowiednie maski ochronne, gdy klej jest nanoszony przez natrysk lub gdy temperatura w miejscu pracy przekracza +40°C.

Czas otwarty schnięcia i czas prasowania zależą ściśle od warunków panujących podczas klejenia, takich jak: wilgotność drewna i powietrza, temperatura drewna i powietrza, grubość linii wiązania, chłonność drewna oraz ilość nakładanego kleju, zatem należy je traktować orientacyjnie. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej należy przeprowadzić wstępne testy w celu określenia odpowiedniego czasu prasowania i siły spoiny klejowej.

Klej musi pozostawać lepki w momencie ściskania i zawsze należy obserwować jego wyciskanie na linii wiązania po ściśnięciu. Maksymalna dopuszczalna grubość linii wiązania wynosi 0,3 mm. Czas prasowania wynosi 4 godz., gdy uzyskanie cienkiej linii wiązania nie jest gwarantowane.

Świeże plamy kleju należy usuwać za pomocą kawałka tkaniny i czyścić powierzchnie acetonem lub środkiem Kiilto Cleaner 307. Utwardzony klej może być usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Nasze instrukcje powstały na podstawie szerokich badań i dużego doświadczenia; zgodnie z ogólnoświatowymi praktykami możemy odpowiadać wyłącznie za stałą jakość produktu. Ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunków stosowania naszych produktów nie przyjmujemy odpowiedzialności za uzyskane wyniki ani za szkody spowodowane użyciem produktu. Przed użyciem produktu, a zwłaszcza przed wprowadzeniem nowych materiałów, maszyn lub metod produkcji użytkownik musi przeprowadzić testy, aby upewnić się, że produkt będzie odpowiedni dla planowanego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.